nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

การติดตามแผน

การประเมิน (ITA)

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

683226
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
964
546
4718
672308
964
27521
683226

Your IP: 18.232.56.9
Server Time: 08.30

แผนดำเนินงาน 2559

แผนดำเนินงาน2559

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงานมีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้ และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ

การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (Systematic attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

"แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา"หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ

"แผนพัฒนาสามปี" หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

"แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๓. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

๕. เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานโครงการซ้ำซ้อนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

1.3 ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา / โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

องค์กรปกครอง

คณะกรรมการสนับสนุน รวบรวมโครงการ ส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด เก็บรวบรวม ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด โดยมีร่างแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ - บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ - บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สำหรับ "แผนการดำเนินงาน" หนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น คือการจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงานโครงการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดได้รวบรวมแผนงาน และโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด แล้วจัดทำแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ/โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

๔. เพื่อควบคุมการดำเนินการงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา

๑.๔ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๕การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ

๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๕

๑.๐๓

๑๕.๓๐

๘.๑๖

๕.๑๐

๔.๐๘

๓.๐๖

๕๐,๐๐๐

๑,๒๑๐,๔๐๐

๒๖๐,๐๐๐

๒๒๘,๔๗๐

๔๗๓,๓๖๐

๑๕๐,๐๐๐

๐.๓๐

๖.๙๒

๑.๔๙

๑.๓๐

๒.๗๐

๐.๘๖

สำนักงานปลัด

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการในทุกระดับ

๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น

๑.๙ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน ๔

๑ ๔.๐๘

๓.๐๖

๑.๐๓ ๑๑๕,๐๐๐

๓๗๐,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๐.๖๖

๒.๑๑

๐.๐๓ ส่วนการศึกษา

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

รวม ๔๔ ๔๔.๙๐ ๒,๘๖๒,๒๓๐ ๑๖.๓๖ -

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน

-

-

๑.๐๒

-

-

๓๐,๐๐๐

-

-

๐.๑๗

-

-

สำนักงานปลัด

-

-

รวม ๑ ๑.๐๒ ๓๐,๐๐๐ ๐.๑๗ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑การก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคม สะพาน พนังกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๓.๒ การขุดลอกคลอง พัฒนาแหล่งน้ำ คลองระบายน้ำให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

-

-

๓.๐๖

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๑๗.๑๔

-

-

ส่วนโยธา

-

-

รวม ๓ ๓.๐๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗.๑๔ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ส่งเสริมและสนับสนุน รักษา เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์

-

-

๑.๐๒

-

๑๐๐,๐๐๐

-

๐.๕๗

-

สำนักงานปลัด

๔.๓ การบูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในเขตจังหวัด

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย -

๒ -

๒.๐๔ -

๑๓๐,๐๐๐ -

๐.๗๔ -

สำนักงานปลัด

รวม ๓ ๓.๐๖ ๒๓๐,๐๐๐ ๑.๓๑ -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร

๕.๒ การพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

๕.๓ การปรับปรุงและพัฒนารายได้ ๑

๔๒

๑ ๑.๐๒

๔๒.๘๖

๑.๐๒

๒๐๐,๐๐๐

๑๐,๙๒๒,๗๗๐

๑๗๐,๐๐๐ ๑.๑๔

๖๒.๔๒

๐.๙๗ สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

รวม ๔๔ ๔๔.๙๐ ๑๑,๒๙๒,๗๗๐ ๖๔.๕๓ -

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๑.๐๒

๒.๐๔

๔๐,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๐.๒๓

๐.๒๖

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

รวม ๓ ๓.๐๖ ๘๕,๐๐๐ ๐.๔๙ -

รวมทั้งหมด ๙๘ ๑๐๐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๕๐,๐๐๐ ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๒ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน

สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กอนุบาลและ ป.๑ – ป. ๖ จำนวน ๒๐๐ วันและสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน ๒๐๐ วัน ๖๕๒,๐๐๐ โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา

๒ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) แก่เด็กอนุบาลและ ป.๑ – ป. ๖ จำนวน ๒๖๐ วันและเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กเล็ก จำนวน ๒๘๐ วัน ๓๖๑,๔๔๐ โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา

๓ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ๑๐๐,๐๐๐ โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก สำรวจจำนวนเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒,๐๐๐ บ้านเด็กและเยาวชนในตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๕ โครงการประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัย ๒,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๖ โครงการหนูน้อยร้องเพลงอาเซียน ส่งเสริมให้เด็กร้องเพลงของแต่ละประเทศได้ ๒,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๗ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๘ โครงการจัดกิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการวันพ่อแห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กมีความรู้ในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๑๐ โครงการวันแม่แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๑๑ โครงการวันลอยกระทงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กรู้จักความสำคัญของวันลอยกระทง

และประดิษฐ์กระทงได้ ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ๑,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๓ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทางศาสนา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา ๗๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

๒ โครงการวันเข้าพรรษา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดงานและเพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๓ โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

๔ โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

๕ โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทำบุญ ถือศีล ปฏิบัติธรรม ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันของชาติและเพื่อความสามัคคีของคนในชาติ ๓๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด ส่วนการศึกษา

๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างในองค์กร ๑๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

๘ โครงการวันลอยกระทง การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง ๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๔ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๒ โครงการอุดหนุน อสม. สนับสนุนอาสาสมัครตรวจสุขภาพประจำหมู่บ้านในการดำเนินงาน ๔๕,๐๐๐ รพ.สต.ตำบลตลาดกรวด สำนักงานปลัด

๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๕ แนวการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๕๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

๒ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๓ โครงการปกป้องและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาล การลดอุบัติเหตุตามท้องถนนประชาชนที่สัญจรไปมาให้มีความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์ ๔๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๖ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓๐,๐๐๐ (อำเภอเมืองอ่างทอง) สำนักงานปลัด

๒ โครงการออกตรวจพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประชาชนห่างไกล ยาเสพติด ๓๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๓ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้รักสามัคคีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประชาชนห่างไกล ยาเสพติด ๙๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๗ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการในทุกระดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนโครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ๒๕,๐๐๐ เทศบาลศาลาแดง ส่วนการศึกษา

๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติดเพื่อสุขภาพ ๒๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

๓ โครงการจัดตั้งศูนย์ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลตลาดกรวด เป็นจุดศูนย์รวมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

๔ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันประเภทต่างๆ ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงาน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ๔๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ส่วนการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๘ แนวการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาตำบล ๒๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๒ โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓๐๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑แนวการพัฒนา การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะให้แก่ประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แนวการพัฒนา การก่อสร้างปรับปรุง เส้นทางคมนาคม สะพาน พนังกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนางสวอง ฉุนหอม –

บ้านนางประไพ ทรัพย์อนันต์)

กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร ๑๓๐,๐๐๐ บ้านนางสวอง ฉุนหอม –

บ้านนางประไพ ทรัพย์อนันต์ ส่วนโยธา

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าวัดสุวรรณ ถึง บริเวณหน้าบ้านนางสุดใจ ฤทธิ์เอนก)กว้าง ๔ เมตร ยาว เมตร ๑,๐๖๙,๐๐๐ หมู่ที่ ๓

(บริเวณหน้าวัดสุวรรณ ถึง บริเวณหน้าบ้านนางสุดใจ ฤทธิ์เอนก) ส่วนโยธา

๓ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณจากสะพานปูนหมู่ที่ ๔ ถึง สะพานปูนหมู่ที่ ๖) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร ๑,๘๐๑,๐๐๐ หมู่ที่ ๕

(บริเวณจากสะพานปูนหมู่ที่ ๔ ถึง สะพานปูนหมู่ที่ ๖) ส่วนโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แนวการพัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ส่วนโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๔ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับปริมาณขยะ จัดซื้อภาชนะรองรับปริมาณขยะ ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

๒ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน จัดบรรยายการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตตำบลและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ๓๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แนวการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้นำ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ๒๐๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ การพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ อุดหนุนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ อุดหนุนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๐,๐๐๐ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ(ทต.ศาลาแดง) ส่วนการคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

๕.๓ แนวการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนารายได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

(แผนที่ภาษี) จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ภาษี) ๑๗๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

อบต.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๖.๑ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

สำนักงานปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๖.๒ แนวการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ ๔๐,๐๐๐ อำเภอเมืองอ่างทอง

สำนักงานปลัด

๒ โครงการเมืองสะอาดหน้าอยู่อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมเมืองสะอาดหน้าอยู่อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔๐,๐๐๐ อบต.ตลาดกรวด

สำนักงานปลัด