nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

194020
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
363
513
1404
189904
7347
17544
194020

Your IP: 184.72.102.217
Server Time: 08.30

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 7,187,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,247,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน  และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ 11,220 บาท 12 เดือน  จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เดือนละ 1,750 บาท  จำนวน 12 เดือน  , และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท 12  เดือน  จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน   (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,195,200 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ  11,220 บาท /12 เดือน

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท/12 เดือน

(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท/12 เดือน/10คน

(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ  7,200 บาท/12 เดือน   (สำนักงานปลัด)

"

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,368,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,906,320 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6  อัตรา ตำแหน่ง ปลัด อบต.ระดับกลาง, รองปลัด อบต.ระดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญงาน (สำนักงานปลัด)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท , ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น และตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,113,680 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล , ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , พนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (สำนักงานปลัด)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 96,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ .พนักงานขับรถยนต์  และพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (สำนักงานปลัด)

"

งบดำเนินงาน รวม 1,939,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

"ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น                                                        รวม  100,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ               จำนวน 100,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่ มท. 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย.57) (สำนักงานปลัด)

"

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ

เช่น คณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง

ตาม รบ.ทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558 , คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ

"

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ที่ มท.0808.4/ว1562 ลว.15 พ.ค.50) (สำนักงานปลัด)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์

และผู้บริหารท้องถิ่น  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000 บาท

"                 -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทำของ

ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บและขนขยะมูลฝอย

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ      (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 140,000 บาท

"      1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ตรวจนิเทศงาน

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการต้อนรับ (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1

ของรายได้จริงของงบประมาณปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน)  (ที่ มท.0808.4/ ว2381 ลว.28 ก.ค.48) (สำนักงานปลัด)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น       จำนวน  20,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมาย

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของ อบต.ในโอกาสต่างๆ

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารประชุมในการประชุมไม่เกิน 80บาท/มื้อ/คน ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ไม่เกิน 25บาท/มื้อ/คน (ที่ มท.0808.2/ว252 ลว. 22 ม.ค. 53)  (สำนักงานปลัด)

3) โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จำนวน  100,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับกิจการงานของ อบต. (สำนักงานปลัด)

"

ค่าใช้จ่ายการวิจัยในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมถึงค่าจ้างจัดทำแบบประเมินต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ฯ  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (เฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง)  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ (สำนักงานปลัด)

"

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน (สำนักงานปลัด)

"

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 350,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานปลัดและกิจการงานสภาฯ  เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  มู่ลี่, แผงปิดประกาศ  ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงานหรือสถานที่  ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. เช่น  สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์ ,จานรับสัญญาณดาวเทียม ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทรโข่ง แผงผังวงจรต่างๆ  ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ   (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม

ถาด  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน  ไม้กวาด ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง ถุงพลาสติก  กระจกเงา เข่ง ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก  ยางใน เพลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน กุญแจเลื่อน  แม่แรง คีมล็อค  นอตและสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องฯลฯ

ใช้สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุงลาย เครื่องจักรอื่นๆ (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง  เมมโมรี่การ์ด  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์ เม้าส์  แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 147,500 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 87,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานที่ทำการ /ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินจากที่กำหนด(สำนักงานปลัด)

"

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 1,500 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานที่ทำการ และในที่สาธารณะ

ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน / ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน (สำนักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 4,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว

ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด   และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำนักงานปลัด)

"

งานบริหารงานคลัง รวม 1,719,560 บาท

งบบุคลากร รวม 770,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 770,560 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 336,360 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (กองคลัง)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองคลัง)

"

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 232,920 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง   (กองคลัง)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 143,280 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (กองคลัง)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 16,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  (กองคลัง)

"

งบดำเนินงาน รวม 897,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท

"เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ           จำนวน  60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงาน

ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองคลัง)

"

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ) (กองคลัง)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)

"

ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 260,000 บาท

"-  เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ, ค่าเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง)

"

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  (กองคลัง)

"

3) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ภาษี) จำนวน 250,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

(แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองคลัง)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ  (กองคลัง)

"

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น  หนังสือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา คลิป

ตรายาง หมึกพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ สมุดบัญชี เครื่องเขียน  กระดาษคาร์บอน  ใบเสร็จ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ   (กองคลัง)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม

ถาด  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง  น้ำดื่มสำหรับผู้มาชำระภาษี ฯลฯ  (กองคลัง)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม

ขาตั้งกล้อง ฯลฯ  (กองคลัง)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน ฯลฯ  (กองคลัง)

"

งบลงทุน รวม 32,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 10,000 บาท

"         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบทึบ เปิด-ปิด  จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท  (กองคลัง)

"

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องพิมพ์ จำนวน 22,000 บาท

"       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Print แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม , มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) ,  มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB (กองคลัง)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

"1) สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2560

จำนวน   20,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการฯดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห  (กองคลัง)

"

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 320,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนการฝึออบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อพปร.) จำนวน 130,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดฝึกอบรม/สนับสนุนการฝึกทบทวนให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เช่น ค่าอาหาร ค่าชุดฝึก ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาล จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

- ชุดผจญเพลิง จำนวน 100,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงมาตรฐาน  จำนวน 2 ชุด ๆ ละ   50,000  บาท (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,068,800 บาท

งบบุคลากร รวม 592,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 592,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 550,200 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น                   และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน (กองการศึกษาฯ)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)

"

งบดำเนินงาน รวม 423,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท

"เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ          จำนวน  60,000  บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นกรณีพิเศษ  (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (กองการศึกษาฯ)

"

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 75,000 บาท

" - เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ

หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการ

คนงานทั่วไป รวมถึงค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

"       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (รถยนต์ส่วนกลาง) ค่าเช่าที่พัก

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ

รวมถึงรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  ถาด กระติกน้ำร้อน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน ถังแก๊ส

ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน สี ป้ายประกาศ  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุกีฬา จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเปตอง เชือกกระโดด ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา ฯลฯ

(กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์  เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

งบลงทุน รวม 53,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,600 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 44,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล

แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยว่า 18.5นิ้ว  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ  22,000  บาท

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)  (กองการศึกษา)

"

- เครื่องสำรองไฟ จำนวน 9,600 บาท

" เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)  (กองการศึกษา)

"

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,845,360 บาท

งบบุคลากร รวม 112,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 112,920 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 112,920 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  1 อัตรา     ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)

"

งบดำเนินงาน รวม 836,440 บาท

ค่าใช้สอย รวม 331,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 145,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  มื้อละ 20 บาท จำนวน 26 คน ๆ  จำนวน 280 วัน  (กองการศึกษาฯ)

"

10) โครงการวันไหว้ครู จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

11) โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด   (กองการศึกษาฯ)

"

12) โครงการวันลอยกระทง จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

13) โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

14) โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 15,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

15) โครงการหนูน้อยมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 7,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการหนูน้อยมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 24,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตลาดกรวด   (กองการศึกษาฯ)

"

3) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น  (กองการศึกษาฯ)

"

4) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    เช่น

ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ของเล่นต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

5) โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง จำนวน 25,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการพาเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครอง

ไปทัศนศึกษา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

6) โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กก่อนวันเรียน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

7) โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาฯเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด (กองการศึกษาฯ)

"

8) โครงการหนูน้อยยิ้มสวยฟันสะอาด จำนวน 2,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการหนูน้อยยิ้มสวยฟันสะอาด

เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

9) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 1,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าวัสดุ รวม 505,440 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 465,440 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตลาดกรวด จำนวน 26 คน/280 วัน ,เด็กอนุบาล 1,2 และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ของโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ  จำนวน 199 คน /260 วัน  (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว1507 ลว.3 สิงหาคม 2559)  )  (กองการศึกษา)

"

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่  สื่อการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ

วัสดุหนังสือพัฒนาการเด็ก และวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร คลิป เป๊ก ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษา)

"

วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนด้านต่างๆ

วัสดุหนังสือพัฒนาการเด็ก และวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร คลิป เป๊ก ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษา)

"

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ตลาดกรวด (กองการศึกษาฯ)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 796,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 796,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 796,000 บาท

"1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน    จำนวน  796,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล 1, 2  และประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ  จำนวน 199 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว1507 ลว.3 สิงหาคม 2559)    (กองการศึกษา)

"

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 165,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่  เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ทรายอะเบท น้ำยาเคมี น้ำมันสำหรับการฉีดพ่น และค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าซื้อวัคซีน ค่าจ้างเหมาฉีดฯ สำหรับสุนัขและแมว  ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดอื่น จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน

และควบคุมการแพร่ระบาดโรคระบาดอื่น  (สำนักงานปลัด)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 45,000 บาท

"1) โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)

จำนวน  45,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ 7,500 บาท/6 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข   การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 5,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 5,000 บาท

"1)อุดหนุนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             จำนวน   5,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานกาชาดจังหวัดอ่างทอง  (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,590,360 บาท

งบบุคลากร รวม 988,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 988,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 586,360 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น และตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ (กองช่าง)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการช่าง ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองช่าง)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประปา) 2 อัตรา , คนงานทั่วไป (จดมาตรวัดน้ำ) 1 อัตรา

(กองช่าง)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 3 อัตรา   (กองช่าง)

"

งบดำเนินงาน รวม 1,502,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60,000 บาท

"เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ          จำนวน  60,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  (กองช่าง)

"

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง (กองช่าง)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 10,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์

(กองช่าง)"

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าจ้างเหมาทาสี  ค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดินสาธารณะ

ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน

- จ้างเหมาแรงงานขุดลอก  และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางคลองส่งน้ำคลองชลประทาน ฯลฯ  (กองช่าง)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม จำนวน 40,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ สำหรับการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม

/ผังชุมชน  รวมถึงการจัดทำแนวเขตการปกครอง   (กองช่าง)

"

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

(กองช่าง)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  ถนน สะพาน ยกเว้นการซ่อมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ (กองช่าง)

"

ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ  เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก

เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เทปพีวีซีแบบใส ตรายาง ธงชาติ เสาธง กุญแจ  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องตัดโฟม กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี้พลาสติก  แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ แผงปิดประกาศ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)

"

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า รีชีสเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  (กองช่าง)

"

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง เหล็กเส้น ปูนขาว แปรงทาสี สว่าน อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อน้ำบาดาล ท่อต่างๆ ฯลฯ  (กองช่าง)

"

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชน เพื่อมาดำเนินการขุดลอกคูคลอง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน  น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ   (กองช่าง)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฟิล์ม

ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  แผ่นซีดี วีดีโอเทป

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (กองช่าง)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น แผ่น Didkette

แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกสำหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ฯลฯ  (กองช่าง)

"

วัสดุสำรวจ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  ฯลฯ  (กองช่าง)

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  ฯลฯ  (กองช่าง)

"

งบลงทุน รวม 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน  (กระจก) จำนวน  2 ตู้ ๆ ละ 5,000  บาท (กองช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

- เครื่องเจาะ จำนวน 90,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเจาะ  (คอนกรีต) พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน

จำนวน 1 เครื่อง  (กองช่าง)

"

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,700,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,700,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,700,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 1,394,000 บาท

"     เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน

เริ่มตั้งแต่เขตวัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 บริเวณร้านค้านางสมใจ วรรณลักษณ์  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด )  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 ลำดับที่ 11 หน้าที่ 64

"

2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูยางแอสฟัลท์ติก จำนวน 577,000 บาท

"     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูยางแอสฟัลท์ติก หนา 5 เซนติเมตร หมู่ที่ 4  เริ่มต้นทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดกรวด ถึงบ้านนายบุญธรรม ยิ้มแย้ม  ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 545 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำsหนด)   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 ลำดับที่ 8 หน้าที่ 56

"

3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด จำนวน 529,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดยก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง สูง 2 ชั้น เป็นห้องน้ำคนพิการ  จำนวน 1 ห้อง และห้องน้ำทั่วไป จำนวน 5 ห้อง (ตามแบบที่ อบต. กำหนด ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 ลำดับที่ 2 หน้าที่ 72

"

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ หมู่ที่ 1- 6 (กองช่าง)

2) โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้ง 6 หมู่บ้าน (กองช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 160,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับปริมาขยะ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อภาชนะสำหรับรองรับปริมาณขยะในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (สำนักงานปลัด)

"

2) โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 120,000 บาท

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้ รณรงค์ และส่่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ โดยการคัด แยก และกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึง

การศึกษาดูงานการคัดแยกขยะของหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 470,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

การประชาคมจัดทำแผนชุมชน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  (สำนักงานปลัด)

"

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  อบรมผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชน รวมถึงกิจกรรมการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

3) โครงการออกตรวจพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการออกตรวจพื้นที่ เช่น ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย  หรือภัยพิบัติต่างๆ เช่น การซ่อมแซม/บูรณะบ้านเรือนหลังเกิดภัย การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ชุดละไม่เกิน 550 บาท/ครอบครัว) การฟื้นฟูเยียวยา  รวมถึงการฝึกอาชีพผู้ประสบภัย ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

5) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้าง

ความสามัคคีของคนในชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมถวายพระพร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

6) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 150,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในอบรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน

และการศึกษาดูงานการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน/ระดับชุมชน เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

7) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดกิจกรรมเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามนโยบายของรัฐบาล (สำนักงานปลัด)

"

8) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดอบรมและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน  (สำนักงานปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 245,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด จำนวน 150,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด เช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยาน

ต้านยาเสพติด  (กองการศึกษาฯ)

"

3) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันประเภทต่างๆ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งนักกีฬา  เด็ก เยาวชน ประชาชน

พนักงาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออื่นๆ (กองการศึกษาฯ)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

"1) เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 6 (บ้านแหเกมส์)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      จำนวน  25,000  บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห (กองการศึกษาฯ)

"

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 190,000 บาท

"1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  จำนวน  50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ   (กองการศึกษาฯ)

2) โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา                            จำนวน  50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา เช่น

ค่าเทียนพรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

3) โครงการวันลอยกระทง                                 จำนวน   50,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันลอยกระทง   (กองการศึกษาฯ)

4) โครงการหมู่บ้านศีล ๕                                   จำนวน  40,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕

(กองการศึกษาฯ)

"

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 19,050 บาท

งบดำเนินงาน รวม 19,050 บาท

ค่าวัสดุ รวม 19,050 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 19,050 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว  สปริงเกลอร์ Sprinkler)

จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน  เครื่องดักแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 990,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 990,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปา

การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาแรงงานประกอบอุปกรณ์

และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  (กองช่าง)

"

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา

ท่อน้ำบาดาล อิฐหรือซีเมนต์ บล๊อก ทราย สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ (กองช่าง)

"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 490,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ทั้ง 6  หมู่บ้าน   (กองช่าง)

"

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,824,450 บาท

งบกลาง รวม 4,824,450 บาท

งบกลาง รวม 4,824,450 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 86,450 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับส่งสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยเป็นเงินที่ท้องถิ่นและ ลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างในอัตราที่เท่ากัน (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557, พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขถึงปัจจุบัน และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 ลว. 10ก.ค. 2557)  (สำนักงานปลัด)

"

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,700,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)

(ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว 1502 ลว. 2 ส.ค. 2559) (สำนักงานปลัด)

"

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 490,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ

(ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว 1502 ลว. 2 ส.ค. 2559) (สำนักงานปลัด)

"

สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีจำเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ฯลฯ โดยตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินจ่ายทดแทนสะสม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ที่ มท.0313.4/ว 667 ลว. 12 มี.ค. 45 และที่ มท.0808.2/ว1672 ลว.27มิ.ย.57)  (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 98,000 บาท

"เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล                                                                       จำนวน  38,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(ของเงินจัดสรรจาก สปสช. จำนวน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่หนึ่งคน)

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบสวัสดิการชุมชน                          จำนวน  60,000  บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับสนับสนุน/สมทบการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดกรวด โดยให้ท้องถิ่นสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนจัดตั้ง พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553  โดยยึดหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน ประชาชน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน

(ที่ มท 0891.4/ว975 ลว. 14 พ.ค.58) (สำนักงานปลัด)

"

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 150,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

(คำนวณจากประมาณการรายรับประจำปีในอัตราร้อยละหนึ่ง  ยกเว้นประเภท พันธบัตรรัฐบาล  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน)  (ด่วนมาก ที่ มท.0808.5 /ว40 ลว.14 สิงหาคม 2558  , ที่ มท.0808.5 /ว1264 ลว.30 พฤษภาคม 2557)     (สำนักงานปลัด)

"

Written on 18/02/2563, 10:47 by admin
180263เบี้ยบี้ยยังชีพคนชรา –...
Written on 18/02/2563, 10:43 by admin
141.ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกและท่อน้ำ 2.อย่าใช้ห้องน้ำเป็นที่ทิ้งบุหรี่หรือคิดว่าเป็นที่ทิ้งขยะ บางคนอาจทิ้งบุหรี่ หรือเขี่ยก้นบุหรี่ลงบนพื้นห้องน้ำ...
Written on 28/06/2561, 11:14 by admin
001114477ทั้งนี้ ชื่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นำมาจากคำว่า "corona"  "virus" และ "disease" (โรค) กับปี 2019...
Written on 22/01/2561, 14:08 by admin
2018-01-22-07-08-57ถ้าไอเรื้อรังไม่หายสักที ก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาการไอก็มีทั้งไอแห้งและไอที่มีเสมหะ เราลองมาดูว่าโบร่ำโบราณใช้ยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นยาแก้ไอ ซึ่งจำแนกได้ 3...
Written on 05/04/2559, 13:18 by admin
2016-04-05-06-18-00คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ...