nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

194037
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
380
513
1421
189904
7364
17544
194037

Your IP: 184.72.102.217
Server Time: 08.30

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 7,251,460 บาท

งบบุคลากร รวม 5,745,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 12 เดือน  และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 11,220 บาท 12 เดือน  จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 12 เดือน และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท 12 เดือน จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เดือนละ 1,750 บาท  จำนวน 12 เดือน  , และตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 880 บาท 12  เดือน  จำนวน 2 คน  (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 12 เดือน   (สำนักงานปลัด)

"

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,195,200 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน

(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ  11,220 บาท /12 เดือน

(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 9,180 บาท/12 เดือน

(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 7,200 บาท/12 เดือน/10คน

(4) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เดือนละ  7,200 บาท/12 เดือน   (สำนักงานปลัด)

"

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,865,540 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,359,860 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6  อัตรา ตำแหน่ง ปลัด อบต.ระดับกลาง, รองปลัด อบต.ระดับต้น

หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญงาน (สำนักงานปลัด)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับกลาง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท , ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น และตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน (สำนักงานปลัด)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,147,680 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล , ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ,พนักงานขับรถยนต์ ,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา 2 อัตรา,และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานปลัด)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 106,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานปลัด)

"

งบดำเนินงาน รวม 1,506,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 398,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 210,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนด เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)

"

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ

เช่น คณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง

ตาม รบ.ทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558 , คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ , คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด (สำนักงานปลัด)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ฯ (สำนักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์

และผู้บริหารท้องถิ่น  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

"                 -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บและขนขยะมูลฝอย   ค่าจ้างเหมาอื่นๆ      (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

"     1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    จำนวน 10,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ตรวจนิเทศงาน

ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ง

ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการต้อนรับ (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1

ของรายได้จริงของงบประมาณปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน)

(ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548) (สำนักงานปลัด)

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น          จำนวน  10,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมาย

หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของ อบต.ในโอกาสต่างๆ

หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน รวมถึง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหารประชุมในการประชุมไม่เกิน 80บาท/มื้อ/คน ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ไม่เกิน 25บาท/มื้อ/คน (ที่ มท.0808.2/ว 252 ลว. 22 ม.ค. 2553)  (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับกิจการงานของ อบต. (สำนักงานปลัด)

"

2) ค่าใช้จ่ายการวิจัยในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายสำหรับการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และค่าจ้างจัดทำแบบประเมินต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ฯ  (สำนักงานปลัด)

"

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (เฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง) ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (สำนักงานปลัด)

"

4) โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน (สำนักงานปลัด

"

5) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพ่นหมอกควัน  เครื่องคอมพิวเตอร์   เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ (สำนักงานปลัด)

"

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานปลัดและกิจการงานสภาฯ

เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก มู่ลี่, แผงปิดประกาศ  ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์  แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม

ถาด  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน  ไม้กวาด ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง ถุงพลาสติก  กระจกเงา เข่ง ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน กุญแจเลื่อน  แม่แรง คีมล็อค นอตและสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องฯลฯ ช้สำหรับ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยุงลาย เครื่องจักรอื่นๆ (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง  เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 80,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานที่ทำการ /ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินจากที่กำหนด(สำนักงานปลัด)

"

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานที่ทำการ และในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบต. (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน / ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน (สำนักงานปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (สำนักงานปลัด)

"

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว

ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำนักงานปลัด)

"

งานบริหารงานคลัง รวม 1,586,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,079,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,079,100 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 483,300 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน  2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น และตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน (กองคลัง)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองคลัง)

"

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 240,480 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง   (กองคลัง)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 281,280 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา                     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 32,040 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 2 อัตรา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (กองคลัง)

"

งบดำเนินงาน รวม 507,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 167,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท

"        1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน  80,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองคลัง)

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน  20,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองคลัง)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์ (กองคลัง)

"

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 170,000 บาท

"    -  เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปกหนังสือ และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ, ค่าเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ (กองคลัง)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (กองคลัง)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ  (กองคลัง)

"

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น  หนังสือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา คลิป

ตรายาง หมึกพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ สมุดบัญชี เครื่องเขียน  กระดาษคาร์บอน  ใบเสร็จ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ฯลฯ  (กองคลัง)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม

ถาด  ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก  ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง  น้ำดื่มสำหรับผู้มาชำระภาษี ฯลฯ  (กองคลัง)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม

ขาตั้งกล้อง ฯลฯ  (กองคลัง)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์

เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม  คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน ฯลฯ  (กองคลัง)

"

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาล จำนวน 30,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,197,180 บาท

งบบุคลากร รวม 800,880 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 800,880 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 578,880 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น

และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน (กองการศึกษาฯ)

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

"

งบดำเนินงาน รวม 396,300 บาท

ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70,000 บาท

"เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จำนวน  70,000  บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นกรณีพิเศษ  (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ฯ (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ฯ (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าใช้สอย รวม 138,300 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 98,300 บาท

"           - เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป รวมถึงค่าจ้างเหมาต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตลาดกรวด (กองการศึกษาฯ)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (รถยนต์ส่วนกลาง) ค่าเช่าที่พัก

ค่าลงทะเบียนต่างๆ  (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ  ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด (กองการศึกษาฯ)

"

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์  เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ  ถาด กระติกน้ำร้อน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน ถังแก๊ส ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น พู่กัน สี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด

กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุกีฬา จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเปตอง  เชือกกระโดด ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

"

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,657,200 บาท

งบบุคลากร รวม 144,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 144,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 144,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  1 อัตรา  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษาฯ)

"

งบดำเนินงาน รวม 697,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) จำนวน 78,400 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลเจ็ดช่อ (อบต.ตลาดกรวด) จำนวน  16 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560)  (กองการศึกษาฯ)

"

10) โครงการหนูน้อยยิ้มสวยฟันสะอาด จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการหนูน้อยยิ้มสวยฟันสะอาด

เด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

11) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ)

"

12) โครงการจัดกิจกรรมสำคัญทางศาสนา จำนวน 500 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น  (กองการศึกษาฯ)

"

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน) จำนวน 27,200 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลเจ็ดช่อ (อบต.ตลาดกรวด) จำนวน 16 คน อัตราคนละ 1,700 บาท  (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560 )   (กองการศึกษาฯ)

"

3) โครงการวันไหว้ครู จำนวน 500 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมวันไหว้ครู  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

4) โครงการวันแม่ จำนวน 800 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด   (กองการศึกษาฯ)

"

5) โครงการวันลอยกระทง จำนวน 500 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการวันลอยกระทง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

6) โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

7) โครงการหนูน้อยมารยาทสืบสานวัฒนธรรมไทย จำนวน 1,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการหนูน้อยมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

8) โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย จำนวน 500 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กก่อนวันเรียน   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษาฯ)

"

9) โครงการประชุมผู้ปกครอง จำนวน 800 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการประชุมผู้ปกครอง  และคณะกรรมการการศึกษาฯเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด

(กองการศึกษาฯ)

"

ค่าวัสดุ รวม 582,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 572,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลเจ็ดช่อ  (อบต. ตลาดกรวด) จำนวน 16 คน จำนวน 260 วัน และเด็กอนุบาล 1 , 2 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ  จำนวน 204 คน

จำนวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาท  (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560)  (กองการศึกษาฯ)

"

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนด้านต่างๆ

วัสดุหนังสือพัฒนาการเด็ก และวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้ม ตะแกรงวางเอกสาร คลิป ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ตลาดกรวด  (กองการศึกษา)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 816,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล 1, 2

และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จำนวน 204 คน

อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน (นส.ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว3301 ลว.14 มิ.ย. 2560)  (กองการศึกษาฯ)

"

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 115,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1)โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   สุนัขและแมว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

2) โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าทรายอะเบท น้ำยาเคมี น้ำมันสำหรับการฉีดพ่น และค่าจ้างเหมาฉีดพ่น ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 45,000 บาท

"1) โครงการอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 45,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้านละ 7,500 บาท/6 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ  (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,933,260 บาท

งบบุคลากร รวม 1,003,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,003,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 601,260 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น และตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับปฏิบัติการ (กองช่าง

"

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการช่าง ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน (กองช่าง)

"

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา   ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประปา) 2 อัตรา , คนงานทั่วไป (จดมาตรวัดน้ำ)  1 อัตรา (กองช่าง)

"

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา   (กองช่าง)

"

งบดำเนินงาน รวม 930,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 78,000 บาท

"เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ           จำนวน  78,000  บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง)

"

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ฯ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท

"- เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว  ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน

-  ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าจ้างเหมาทาสี

ค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดินสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน  จ้างเหมาแรงงานขุดลอก  และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางคลองส่งน้ำคลองชลประทาน ฯลฯ  (กองช่าง)

"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  (กองช่าง)

"

2) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ สำหรับการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม

/ผังชุมชน รวมถึงการจัดทำแนวเขตการปกครอง   (กองช่าง)

"

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ   เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ  เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์     ถนน สะพาน ยกเว้นการซ่อมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ฯลฯ (กองช่าง)

"

ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ  เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา หมึก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เทปพีวีซีแบบใส ตรายาง ธงชาติ เสาธง กุญแจ  เครื่องตัดกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้าย ชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ แผงปิดประกาศ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองช่าง)

"

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท

" เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟ  เทปพันสายไฟฟ้า รีชีสเตอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน แผงวงจร เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ  (กองช่าง)

"

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี เลื่อย จอบ เทปวัดระยะ ตลับเมตร ลูกดิ่ง เหล็กเส้น ปูนขาว แปรงทาสี สว่าน อ่างล้างมือ โถส้วม ท่อน้ำบาดาล ท่อต่างๆ ฯลฯ  (กองช่าง)

"

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชน เพื่อมาดำเนินการ ขุดลอกคูคลอง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี  น้ำมันเครื่อง ฯลฯ   (กองช่าง)

"

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม ฟิล์ม

ฟิล์มสไลด์ เมมโมรี่การ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  แผ่นซีดี วีดีโอเทป

กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (กองช่าง)

"

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น แผ่น Didkette

แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึกสำหรับ

เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   ฯลฯ  (กองช่าง)

"

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,753,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,753,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,753,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3 จำนวน 2,753,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 3 (บริเวณเชื่อมต่อถนนบ้านรี-มหานาม ถึงหน้าบ้านนางสงัด ลำเจียก และถึงหน้าบ้านนายไพรัช เมืองแก้ว)

โดยรื้อผิวจราจรเดิม 1,641 ตารางเมตร ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 547 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,188 ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำ ๐ 0.60 เมตร จำนวน 295 ท่อน บ่อพักสำหรับท่อ ๐ 0.60 เมตร จำนวน 35 บ่อ และท่อลอดตีนตะขาบ ๐1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน และท่อระบายน้ำลอดถนน ๐ 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน (ตามแบบที่ อบต. กำหนด )  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ลำดับที่ 7 หน้าที่ 142

"

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับปริมาณขยะ จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายในการจัดซื้อภาชนะสำหรับรองรับปริมาณขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน  (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล

ประชาคมจัดทำแผนชุมชน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ (สำนักงานปลัด)

"

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ,อบรมผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชน รวมถึงกิจกรรมการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ  (สำนักงานปลัด)

"

3) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 50,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ เช่น การซ่อมแซม/บูรณะบ้านเรือนหลังเกิดภัย การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย การฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัย   (สำนักงานปลัด)

"

4) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ จำนวน 70,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายในการจัดกิจกรรม /สนับสนุนในการปกป้องสถาบันสำคัญของสถาบันชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดช  และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์ฯในหลวงรัชกาลที่ 10 (สำนักงานปลัด)

"

5) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 40,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในอบรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน และการศึกษาดูงานการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน/ระดับชุมชน เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยาน

ต้านยาเสพติด  (กองการศึกษาฯ)

"

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 80,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ   (กองการศึกษาฯ)

"

2) โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 20,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานเทียนพรรษาวันเข้าพรรษา เช่น

ค่าเทียนพรรษา ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

3) โครงการวันลอยกระทง จำนวน 30,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ)

"

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เคียว  สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน คราดซี่พรวนดิน  เครื่องดักแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ  ฯลฯ (สำนักงานปลัด)

"

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา รวม 990,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 990,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปา

การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาแรงงานประกอบอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  (กองช่าง)

"

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อต่าง ๆ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา

ท่อน้ำบาดาล อิฐหรือซีเมนต์ บล๊อก ทราย สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ (กองช่าง)

"

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 490,000 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ทั้ง 6 หมู่บ้าน   (กองช่าง)

"

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,296,800 บาท

งบกลาง รวม 4,296,800 บาท

งบกลาง รวม 4,296,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 112,550 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับส่งสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยเป็นเงินที่ท้องถิ่นและ ลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างในอัตราที่เท่ากัน (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557, พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขถึงปัจจุบัน และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 ลว. 10ก.ค. 2557)  (สำนักงานปลัด)

"

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 3,160,850 บาท

"เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ) (ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว 1234 ลว. 23 มิ.ย. 2560) (สำนักงานปลัด)

"

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 490,400 บาท

" เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ             ( ด่วนที่สุด ที่มท.0810.6/ว 1234 ลว. 23 มิ.ย. 2560) (สำนักงานปลัด)

"

สำรองจ่าย จำนวน 310,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

หรือกรณีจำเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่านั้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย  อัคคีภัย วาตภัย  ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินจ่ายทดแทนสะสม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่ มท.0313.4/ว 667 ลว. 12 มี.ค. 2545)

และด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 2559

และที่ มท.0808.2/ว 3215 ลว.6 มิ.ย. 2560)  (สำนักงานปลัด)

"

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 96,000 บาท

"เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล                             จำนวน  36,000   บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ของเงินจัดสรรจาก สปสช. จำนวน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่หนึ่งคน)  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ. 2557 (สำนักงานปลัด)

เงินสมทบสวัสดิการชุมชน            จำนวน  60,000  บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับสนับสนุน/สมทบการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดกรวด โดยให้ท้องถิ่นสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดหลักให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน ประชาชน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน (ด่วนที่สุด ที่ มท.08914/ว2502 ลว.20ส.ค.53) (สำนักงานปลัด)

"

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 127,000 บาท

"เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(โดยหักจากประมาณการรายรับประจำปีในอัตราร้อยละหนึ่ง  โดยไม่รวมรายรับ พันธบัตรรัฐบาล  เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)  (สำนักงานปลัด)

"

Written on 18/02/2563, 10:47 by admin
180263เบี้ยบี้ยยังชีพคนชรา –...
Written on 18/02/2563, 10:43 by admin
141.ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊อกและท่อน้ำ 2.อย่าใช้ห้องน้ำเป็นที่ทิ้งบุหรี่หรือคิดว่าเป็นที่ทิ้งขยะ บางคนอาจทิ้งบุหรี่ หรือเขี่ยก้นบุหรี่ลงบนพื้นห้องน้ำ...
Written on 28/06/2561, 11:14 by admin
001114477ทั้งนี้ ชื่อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ นำมาจากคำว่า "corona"  "virus" และ "disease" (โรค) กับปี 2019...
Written on 22/01/2561, 14:08 by admin
2018-01-22-07-08-57ถ้าไอเรื้อรังไม่หายสักที ก็อาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาการไอก็มีทั้งไอแห้งและไอที่มีเสมหะ เราลองมาดูว่าโบร่ำโบราณใช้ยาสมุนไพรอะไรบ้างเป็นยาแก้ไอ ซึ่งจำแนกได้ 3...
Written on 05/04/2559, 13:18 by admin
2016-04-05-06-18-00คุณรู้หรือไม่ คนไทยสร้างขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มีขยะถูกทิ้งมากถึงเกือบ 1 ใน 5 ของทั้งประเทศ...