Get Adobe Flash player

nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

การประเมิน (ITA)

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

252575
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
205
249
902
249307
8357
16882
252575

Your IP: 3.235.41.241
Server Time: 08.30

แผนดำเนินงาน 2561

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

"แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณกันเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๓. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

๕. เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานโครงการซ้ำซ้อนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

องค์กรปกครอง

คณะกรรมการสนับสนุน รวบรวมโครงการ ส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด เก็บรวบรวม ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด โดยมีร่างแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ - บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ - บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สำหรับ "แผนการดำเนินงาน" กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คือการจัดทำแผนดำเนินงาน แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงานโครงการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดได้รวบรวมแผนงาน และโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด แล้วจัดทำแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ/โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

๔. เพื่อควบคุมการดำเนินการงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

แผนงาน บริหารทั่วไป

แผนงาน สาธารณสุข

แผนงาน การศึกษา

แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนงาน การเกษตร

แผนงาน การพาณิชย์

7

46

3

30

4

3

1

17

1

3

5.83

38.33

2.5

25

3.3

2.5

0.84

14.16

0.84

2.5

๔,29๖,๘๐๐

8,637,560

๑๑๕,๐๐๐

๒,๘๕๔,๓๘๐

110,000

150,000

30,000

1,933,260

10,000

990,000

19.35

38.91

0.52

12.86

0.50

0.68

0.14

8.71

0.05

4.45

สำนักงานปลัด

กองการศึกษา

สำนักงานปลัด

กองการศึกษา

สำนักงานปลัด

กองการศึกษา

สำนักงานปลัด

กองช่าง

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

รวม 115 95.80 ๑๙,๑๒๗,๐๐๐ 86.17 -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.84

4๐,๐๐๐

0.18

สำนักงานปลัด

รวม 1 0.84 4๐,๐๐๐ 0.18 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

1

0.84

2,๗53,๐๐๐

12.40

กองช่าง

รวม 1 0.84 2,๗53,๐๐๐ 12.40 -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน เคหะและชุมชน

1

0.84

5๐,๐๐๐

0.23

สำนักงานปลัด

รวม 1 0.84 5๐,๐๐๐ 0.23 -

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน บริหารทั่วไป

1

0.84

๒๐๐,๐๐๐

0.90

สำนักงานปลัด

รวม 1 0.84 ๒๐๐,๐๐๐ 0.90

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

0.84

3๐,๐๐๐

0.13

สำนักงานปลัด

รวม 1 0.84 3๐,๐๐๐ 0.13 -

รวมทั้งหมด 120 100 22,200,000 100 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน งบกลาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓,16๐,85๐ ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

๒ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๔๙๐,4๐๐ ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

3 โครงการสมทบสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนหรือสมทบกองทุนเป็นสวัสดิการชุมชนโดยให้ท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน ประชาชนสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน

60,000 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับส่งสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยเป็นเงินที่ท้องถิ่นและ ลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างในอัตราที่เท่ากัน (หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 ลว. 22 ม.ค. 2557, พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขถึงปัจจุบัน และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 ลว. 10ก.ค. 2557)

112,550 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

5 สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

หรือกรณีจำเป็นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

เท่านั้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ (โดยตั้งจ่ายไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ ทั้งนี้ให้หักเงินกู้ เงินจ่ายทดแทนสะสม

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ที่ มท.0313.4/ว 667 ลว. 12 มี.ค. 2545)

และด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 2559

และที่ มท.0808.2/ว 3215 ลว.6 มิ.ย. 2560) 310,000 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบล จำนวน 36,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ของเงินจัดสรรจาก สปสช. จำนวน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่หนึ่งคน) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2557

36,000 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(โดยหักจากประมาณการรายรับประจำปีในอัตราร้อยละหนึ่ง โดยไม่รวมรายรับ พันธบัตรรัฐบาล เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน) 127,000 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการวิจัยในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 20,000 ม. ๑ – ๖ สำนักงานปลัด

2 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างรวมถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามระบอบประชาธิปไตย

300,000 อบต.ตลาดกรวด

หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ สำนักงานปลัด

3 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ตลอดปี 514,080 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

4 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ 42,120 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

5 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 42,120 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

6 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล 86,400 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

7 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,195,200 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

8 เงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2,359,860 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

9 เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง 252,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

10 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

1,147,680 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

11 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ 106,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) 210,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

13 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ

เช่น คณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก/สอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง

ตาม รบ.ทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2558 , คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ , คณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด (สำนักงานปลัด) 10,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

14 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ฯ 168,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

15 เงินช่วยเหลือบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ 10,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

16 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 50,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

17 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 20,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับกิจการงานของ อบต. 20,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (เฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง) ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในการ 80,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

20 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงานปลัดและกิจการงานสภาฯ 60,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

21 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. เช่น

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพ่นหมอกควัน

เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 40,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

22 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาครัว เช่น แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ฯลฯ 20,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน กุญแจเลื่อน แม่แรง คีมล็อค นอตและสกรู หม้อน้ำรถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ เข็ม ฯลฯ 30,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

24 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง 100,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง ฯลฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ฯลฯ 30,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

27 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานที่ทำการ /ในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของอบต. รวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่เกินจากที่กำหนด 80,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

28 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานที่ทำการ และในที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของ อบต. 1,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

29 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน / ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน 4,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

30 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 3,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

31 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว

ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ต 40,000 อบต.ตลาดกรวด สำนักงานปลัด

32 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น และตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน 483,300 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

33 เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท 12 42,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

34 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 240,480 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

35 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตาภารกิจ

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 281,280 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

36 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 32,040 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

37 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000

บาทเพื่อจ่ายเป็นคาตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 100,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

38 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ์ 42,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

39 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

และลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์ 25,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

40 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ, ค่าเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ 170,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

41 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 40,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

42 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 40,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

43 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น หนังสือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา คลิป

ตรายาง หมึกพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ สมุดบัญชี เครื่องเขียน กระดาษคาร์บอน ใบเสร็จ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ 50,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

44 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ถ้วยชาม ช้อนส้อม

ถาด ถ้วยกาแฟ กระติกน้ำร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ แก้วน้ำจานรอง น้ำดื่มสำหรับผู้มาชำระภาษี ฯลฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

45 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฟิล์ม รูปสีหรือ ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม

ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

46 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่น Didkette แป้นพิมพ์

เม้าส์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกแบบเลเซอร์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน ฯลฯ 20,000 อบต.ตลาดกรวด กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 30,000 อบต.ตลาดกรวด

และ

หมู่ที่ 1 –

หมู่ที่ 6 สำนักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ

ประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕๖1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อค่าประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 1๖ คน จำนวน 245 วัน/๒๐ บาท 78,4๐๐ โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

๒ โครงการหนูน้อยยิ้มสวย ฟันสะอาด เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกหลักอนามัย 1,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กก่อนวัยเรียนร่วมแสดงออกในวันสำคัญของเด็กแห่งชาติ 3,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนเข้าร่วมกิจกรรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

วันปิยมหาราช เป็นต้น 500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดการเรียนการสอน) เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาลเจ็ดช่อ(อบต.ตลาดกรวด) 27,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

6 โครงการวันไหว้ครู เพื่อให้เด็กได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงบุญคุณครู 500 โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

7 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 800 โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

8 โครงการวันลอยกระทง เพื่อจัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

500 โรงเรียนในพื้นที่ตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

9 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกเหมาะสมตามวัย 1,000 เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

10 โครงการหนูน้อยมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ในโอกาสต่างๆ 1,๐๐๐ เด็กและเยาวชนในตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

11 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย เพื่อสำรวจจำนวนเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ เข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

12 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อจัดประชุมผู้ปกครองเด็กและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในการจัดการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

13 อาหารเสริม(นม)สำหรับ เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน ๒6๐ วัน จำนวน 16 คน และเด็กอนุบาล 1,2 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 260 วัน จำนวน 204 คน 572,00๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

14 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล ๑-๒และประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๐0 วัน อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน 204 คน 816,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

15 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ระดับต้น และตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน 578,880 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

16 เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ระดับต้น

เดือนละ 3,500 บาท

12 เดือน 42,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

17 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 180,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

18 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อสำหรับจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นกรณีพิเศษ 70,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

19 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิ ฯ 78,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

20 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิ ฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

21 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป รวมถึงค่าจ้างเหมาต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตลาดกรวด 98,300 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

22 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ (รถยนต์ส่วนกลาง) ค่าเช่าที่พัก

ค่าลงทะเบียนต่างๆ 20,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

23 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตลาดกรวด 20,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

24 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เก้าอี้พลาสติก ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ 30,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

25 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด กระติกน้ำร้อน น้ำยาดับกลิ่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ที่นอน ถังแก๊ส ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

26 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นรายจ่ายค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด

กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 10,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ

27 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้ตีปิงปอง ลูกปิงปอง ลูกเปตอง เชือกกระโดด ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ตาข่ายกีฬา ฯลฯ 20,000 อบต.ตลาดกรวด กองการศึกษาฯ