nayok

นายสมบุญ  ฤทธิ์เอนก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

p.mana

สิบเอกมานะ สุรวัตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

www

  เว็บสำรอง อบต.ตลาดกรวด

การติดตามแผน

การประเมิน (ITA)

เว็ปไซด์ ที่น่าสนใจ

 

 mht

 

logo 10x10 cm

 

ang

 

ssa

 

s-ong

 

 

 

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

683176
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม( 22/3/2559)
914
546
4668
672308
914
27521
683176

Your IP: 18.232.56.9
Server Time: 08.30

แผนดำเนินงาน 2560

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

"แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณกันเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

๓. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

๕. เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานโครงการซ้ำซ้อนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖. เพื่อให้เกิดการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้

องค์กรปกครอง

คณะกรรมการสนับสนุน รวบรวมโครงการ ส่วนท้องถิ่น

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด เก็บรวบรวม ข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด โดยมีร่างแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ - บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ - บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สำหรับ "แผนการดำเนินงาน" กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น คือการจัดทำแผนดำเนินงาน แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงานโครงการกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ นั้น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดได้รวบรวมแผนงาน และโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด แล้วจัดทำแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาและกิจกรรมดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อให้การบริหารงบประมาณ/โครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

๔. เพื่อควบคุมการดำเนินการงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผล

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการให้คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ทำนุบำรุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา

๑.๔ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรคให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

๑.๕การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ

๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บำบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒๐

3.22

32.26

9.68

8.06

6.45

3.22

๔,๑๙๐,๐๐๐

๑,๗๓๒,๔๔๐

๓๔๐,๐๐๐

๒๐๓,๐๐๐

๕๗๐,๐๐๐

๑๙๐,๐๐๐

17.10

7.07

1.38

0.82

2.32

0.77

สำนักงานปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการทั้งหมด จำนวน

งบประมาณ ร้อยละ

ของงบประมาณ หน่วย

ดำเนินการ

๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการในทุกระดับ

๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น

๑.๙ การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 3

5

1 4.84

8.06

1.61

95,000

536,450

100,000

0.39

2.19

0.41 กองการศึกษา

สำนักงานปลัด

กองช่าง

รวม 48 77.40 ๗,๙๕๖,๘๙๐ 32.45 -

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะให้แก่ประชาชน

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากจน

1

1

1.61

1.61

30,000

150,000

0.13

0.62

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

รวม 2

3.22 180,000 0.75 -